Bestuur en ANBI

Algemeen

De Wilgenhoeve is een stichting en heeft een ANBI status.

IBAN : NL11 RABO 0345 9872 17

RSIN nummer: 860308728
KvK nummer: 75513390

Bestuurssamenstelling

Voorzitter H. Dijkstra
Secretaris J. Bouwman
Penningmeester N.H. van Eckeveld


Het bestuur is onbezoldigd en zet zich belangeloos in voor Stichting De Wilgenhoeve

Beleidsplan

Inleiding: Dit is het beleidsplan van stichting Wilgenhoeve. Dit beleidsplan heeft een geldigheidsduur van drie jaar en gaat in op 1 juli 2019. In dit beleidsplan worden omschreven wat de visie en missie, ambities, uitdagingen, doelstellingen en stappenplan zijn met afsluitend de wijze waarop de stichting is georganiseerd. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 02-07-2019.

Visie en missie Ontstaan Stichting Wilgenhoeve is ontstaan parallel aan het initiatief tot oprichting van een woonzorgvoorziening (woonzorgvoorziening Wilgenhoeve Wonen) voor 7 bewoners in Scherpenzeel. Dit betreft bewoners met een variërende zorgvraag (‘licht’ tot ‘zwaar’), om een passende groepssamenstelling voor de zorgverleners de realiseren. Dit initiatief is gestart door een ondernemersechtpaar in Renswoude met een bestaande zorgboerderij. Deze zorgboerderij willen zij uitbreiden, mede ingegeven door de ervaring en wensen rondom hun eigen kind, met een woonzorgvoorziening zoals hiervoor geschetst. De woonzorgvoorziening is een zelfstandige entiteit en is verantwoordelijk voor de eigen financiële exploitatie en zorgvraag en -verlening. Stichting Wilgenhoeve heeft een faciliterende, toezichthoudende en voorwaardenscheppende rol. Visie Het bestuur van de stichting is van mening dat in navolging van de Bijbelse opdracht er voor iedereen in onze omgeving een veilige en leefbare woonomgeving beschikbaar moet zijn, ook voor mensen met beperkingen. Missie De missie van het bestuur is het mogelijk maken van de woonzorgvoorziening Wilgenhoeve Wonen en het faciliteren van de randvoorwaarden, zodat de zorgverlening op lange termijn is gewaarborgd. Stichting Wilgenhoeve draagt verantwoordelijkheid voor het initiatief van woonzorgvoorziening Wilgenhoeve Wonen. Wilgenhoeve Wonen is een (t)huis voor mensen met een zorgvraag. Er wordt met elkaar geleefd en naar elkaar omgekeken, iedere betrokkene helpt mee om het leefbaar te houden. Wilgenhoeve Wonen vormt voor iedere bewoner een thuis, van waaruit eenieder zijn of haar plaats in de verdere maatschappij opzoekt. Inspiratiebron is de Bijbel, dat we kennen als het Woord van de Heere God. Kernwaarden die de identiteit en de grondslag van Stichting Wilgenhoeve bepalen zijn: – Christelijke grondslag De belangrijkste inspiratie is de concrete invulling van christelijke naastenliefde in navolging van de woorden en daden van de Heere Jezus. Dit uit zich onder meer in het veel respect hebben voor elkaar en de kwetsbare naaste. – Eigenheid De waarde en eigenheid van ieder individu staat voorop: wat persoonlijk belangrijk is, wat ieders kwaliteiten zij, waarvan zij genieten en wie bij hen betrokken zijn. -Betrokkenheid Er wordt gewerkt vanuit oprechte betrokkenheid richting de ander.

Samen verantwoordelijk Medewerkers en bewoners zijn samen met de ouders dan wel wettelijk vertegenwoordigers verantwoordelijk voor een goede zorgverlening en een veilige en harmonieuze leefomgeving. Tegelijk worden familie, vrienden en de eigen kerkelijke gemeente actief betrokken, ter ondersteuning waar nodig. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de randvoorwaarden zoals in de volgende paragraaf is geconcretiseerd, zodat genoemde partijen de ruimte hebben in het uitoefenen van hun voornoemde verantwoordelijkheid.

Beleidsplan

Bekijk hier het beleidsplan

Jaarrekening en activiteitenverslag

Financieel verslag met activiteitenverslag 2022